H ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Εσωτερικοί Κανονισμοί

  Print E-mail
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Κ.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΦΟΥ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Κ.Λ.)

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Σχολείου είναι να προετοιμάσει το άτομο για τη σωστή και επωφελή ένταξή του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η προετοιμασία όμως αυτή η οποία είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου, προϋποθέτει και τις ανάλογες υποχρεώσεις.

Το σχολείο, όπως όλα τα οργανωμένα ανθρώπινα σύνολα, δε μπορεί να λειτουργήσει και να πραγματώσει τους στόχους του χωρίς την ύπαρξη κανονισμών που να τηρούνται από όλους. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν βέβαια οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που ρυθμίζουν τη λειτουργία και οργάνωση όλων των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Από αυτούς τους κανονισμούς (14 (1) ) απορρέουν οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισμοί (Ε.Κ.Λ.Σ.) που υπαγορεύονται από την ιδιαιτερότητα του κάθε σχολείου και στοχεύουν στη δημιουργία:

α) Ελεύθερων και Δημοκρατικών ατόμων

β) Πειθαρχημένων και νομοταγών πολιτών

γ) Ατόμων με ανεπτυγμένο το αίσθημα του αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού

 

Ορισμένοι από τους Σχολικούς Κανονισμούς, αν και δε φαίνεται άμεσα η σκοπιμότητά τους, έχουν εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα ή αποσκοπούν στην προετοιμασία του μαθητή για ομαλή κοινωνική ένταξη.

 

ΓΕΝΙΚΑ

1. Oι μαθητές χωρίς καμιά εξαίρεση θεωρούνται ίσοι απέναντι στους Σχολικούς Κανονισμούς, Διατάξεις και Νόμους και οφείλουν να τους τηρούν. (Υπακοή οφείλουν σε όλους γενικά τους Νόμους της Πολιτείας).

2. Υπακοή οφείλουν και σε οδηγίες που δίνονται στις κοινές συγκεντρώσεις ή διαβιβάζονται στις τάξεις ή τοποθετούνται στις πινακίδες ανακοινώσεων.

 

1. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ο μαθητής διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος του σχολικού έτους περιλαμβανομένων και των διακοπών, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής του. Τη μαθητική ιδιότητα φέρει τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω από αυτό.

 

2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των μαθημάτων και να φεύγουν από το χώρο του Σχολείου μετά τη λήξη των μαθημάτων.

2. Για όσους μετακινούνται νόμιμα (άδεια οδήγησης και ασφάλεια) με μοτοποδήλατα ή αυτοκίνητα, τα τοποθετούν στο χώρο που τους υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση και με κανένα τρόπο δεν τα μετακινούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου, εκτός αν αποχωρούν από το σχολείο με άδεια της Διεύθυνσης.

3. Εισέρχονται στην τάξη τους αμέσως μετά που θα κτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων χωρίς καθυστέρηση, χωρίς θόρυβο, με τάξη και σεβασμό στο χώρο.

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης του μαθητή το πρωί κατά την έναρξη των μαθημάτων:

α) Αν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά και με την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη και όχι συστηματική, ο καθηγητής μπορεί αν θέλει να δεχτεί το μαθητή στην τάξη.

β) Αν όμως η καθυστέρηση υπερβαίνει τα 5 λεπτά, ο μαθητής, μόνο με άδεια του υπεύθυνου Β.Δ. ή του εφημερεύοντα Β.Δ. μπορεί να εισέλθει στην τάξη.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης στην τάξη ή στα εργαστήρια κατά τις ενδιάμεσες περιόδους, καταχωρείται απουσία και παραπέμπεται στον υπεύθυνο Β.Δ. για να εξηγήσει το λόγο της απουσίας και τη λήψη παιδαγωγικών μέτρων αν επιβάλλονται.

6. Αδικαιολόγητη απουσία από τα μαθήματα θεωρείται σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται από τη Διεύθυνση ανάλογα.

7. Η παραμονή μαθητών μέσα στην τάξη, στα εργαστήρια ή στους διαδρόμους της Σχολής, στη διάρκεια των διαλειμμάτων, δεν επιτρέπεται, εκτός αν έχουν σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση.

8. Οι μαθητές δεν πρέπει να περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους ή να πλησιάζουν και να ενοχλούν τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

9. Η διακίνηση και παραμονή μαθητών στους χώρους των γραφείων και της κεντρικής εισόδου δεν επιτρέπεται εκτός αν υπάρχουν λόγοι.

10. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η έξοδος του μαθητή από το Σχολικό χώρο χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση. Αν ο μαθητής φύγει από το Σχολείο λόγω ασθένειας ή άλλου προσωπικού ή οικογενειακού λόγου του παραχωρείται άδεια από τον υπεύθυνο Β.Δ. και μετά από προσωπική επικοινωνία του Β.Δ. με τον κηδεμόνα του. Ο μαθητής επιστρέφει την άδεια στον υπεύθυνο καθηγητή την επόμενη ημέρα, υπογραμμένη από το γιατρό ή τον κηδεμόνα του, ανάλογα.

11. Σε περίπτωση που ο μαθητής φύγει από το Σχολείο με άδεια τύπου Υ.Π.Ε.Μ. 7 για ιατρική εξέταση, ή για άλλους λόγους, αν υπερβεί την ώρα επιστροφής, πρέπει να περάσει από τον υπεύθυνο Β.Δ. γαι να δικαιολογήσει την καθυστέρηση και να διορθωθεί η ώρα επιστροφής. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την άδεια στον υπεύθυνο καθηγητή υπογραμμένη από τον κηδεμόνα του εντός δύο ημερών.

12. Μαθητές που απουσιάζουν από το μάθημα λόγω συμμετοχής τους σε εκδήλωση που οργανώνει το Σχολείο ή το Υπουργείο Παιδείας, δε σημειώνονται ως απόντες. Τα ονόματά τους σημειώνονται στις παρατηρήσεις με την ένδειξη ‘’Σχολική υπηρεσία’’. Οι διδάσκοντες καθηγητές πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και εγγράφως για τις απουσίες του είδους αυτού.

13. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση των μαθητών από την τάξη για να ζητήσουν άδεια αποχώρησης από το Σχολείο. Άδεια αποχώρησης ζητείται μόνο κατά τα διαλείμματα, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι.

 

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

3.1 Γενική Συμπεριφορά

1. Οι μαθητές οφείλουν να είναι πάντοτε κόσμιοι στην εμφάνιση και συμπεριφορά. Απρεπείς εκφράσεις δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.

2. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα όσα χρειάζονται για την κανονική διεξαγωγή των μαθημάτων. Σε περιπτώσεις που ορισμένα εφόδια είναι εντελώς απαραίτητα για τη διεξαγωγή του μαθήματος, (όργανα σχεδίου, ποδιά εργαστηρίου, κ.λ.π.) θα καταχωρείται απουσία.

3. Εκτός της προσωπικής καθαριότητας οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρούς τους διάφορους χώρους της Σχολής. Η αναγραφή οποιωνδήποτε λέξεων, φράσεων ή σχημάτων σε τοίχους, έπιπλα κτλ. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται και με καταβολή αποζημιώσεων.

4. Στη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ασχολούνται με θέματα άσχετα με το μάθημα.

5. Σε περίπτωση που μαθητής πιστεύει ότι αδικείται από οδηγίες που δόθηκαν οπωσδήποτε πρέπει να υπακούσει. Ύστερα αν επιθυμεί μπορεί να αναφέρει τις απόψεις του στη Διεύθυνση.

6. Όταν μαθητές περιμένουν να εξυπηρετηθούν (όπως Γραμματεία, Καντίνα κ.λ.π.) πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.

7. Απαγορεύεται η ενεργοποίηση (λήψη και αποστολή μηνυμάτων) και χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολικό χώρο. Η φωτογράφηση, οπτικογράφηση, ηχογράφηση ή χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή της Σχολής.

 

3.2 Συμπεριφορά στην τάξη

 

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να:

1. Σέβονται τον εαυτό τους, τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους και δεν παρεμποδίζουν με κανένα τρόπο την κανονική διεξαγωγή του μαθήματος.

2. Σέβονται και προστατεύουν τη Σχολική περιουσία και με κανένα τρόπο δεν την αλλοιώνουν ή την καταστρέφουν. Καταστροφή ή αλλοίωση της σχολικής περιουσίας, εσκεμμένη ή από αμέλεια τιμωρείται και ο μαθητής υποχρεώνεται να πληρώσει αποζημίωση για αποκατάσταση της καταστροφής.

3. Συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους και συμβάλλουν θετικά στην προώθηση των βασικών στόχων της εκπαίδευσης και των ειδικών στόχων του έτους.

4. Ακολουθούν τις οδηγίες τόσο των καθηγητών όσο και της Διεύθυνσης και συμμορφώνονται μ’ αυτές.

5. Φροντίζουν να είναι πάντοτε καθαρό το θρανίο και το κάθισμά τους και γενικότερα η τάξη τους.

 

3.3 Συμπεριφορά στα Εργαστήρια και στις Ειδικές Αίθουσες

 

1. Επειδή οι κίνδυνοι που υπάρχουν στα εργαστήρια είναι μεγάλοι, οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν πιστά τις οδηγίες των καθηγητών τους.

2. Οι ενέργειες και η συμπεριφορά των μαθητών στα εργαστήρια πρέπει να μη θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους, τους συμμαθητές τους, τους καθηγητές και γενικά τη σχολική περιουσία.

3. Η τήρηση των Κανονισμών Ασφάλειας στα εργαστήρια είναι μεγάλης σημασίας. Οι αλόγιστες ενέργειες στους χώρους αυτούς είναι τρομερά επικίνδυνες και απαγορεύονται αυστηρά.

4. Στις ειδικές αίθουσες Τεχνολογίας, Φυσικής Χημείας, Πληροφορικής, Γλωσσών, Σχεδιαστήρια, Εργαστήρια κτλ., οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν πιστά στις οδηγίες των υπευθύνων των αιθουσών γιατί:

α) Υπάρχουν πολλοί και μεγάλοι κίνδυνοι, όπως επικίνδυνα αντιδραστήρια, κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας κ.τ.λ.

β) Υπάρχουν ακριβά και ευαίσθητα όργανα ή συσκευές τα οποία μπορούν να καταστραφούν πολύ εύκολα.

 

Γι’ αυτό η όλη συμπεριφορά και κάθε ενέργεια των μαθητών πρέπει να είναι τέτοια που:

1. Να δείχνουν τον απόλυτο σεβασμό στο χώρο.

2. Να μη θέτουν σε κίνδυνο την ίδιά τους τη ζωή ή αυτή των συμμαθητών τους.

3. Να τηρούν σχολαστικά τους κανονισμούς και τα μέτρα ασφάλειας.

4. Να αποφεύγουν κάθε είδους αστείο ή επιπόλαια πράξη ή χειρονομία.

5. Να μετακινούν ή να χειρίζονται εργαλεία, όργανα και συσκευές μόνο με έγκριση του καθηγητή.

6. Να εισέρχονται στις ειδικές αίθουσες μόνο μετά από τον καθηγητή και να φεύγουν πριν από αυτόν.

 

3.4 Συμπεριφορά στο Σχολικό χώρο

 

1. Να σέβονται τον όλο Σχολικό χώρο και να φροντίζουν να το διατηρούν καθαρό. Οτιδήποτε άχρηστο το αφήνουν στα καλάθια των αχρήστων.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη διακίνηση των μαθητών την ώρα του μαθήματος μπροστά από τις τάξεις ή τους διαδρόμους.

3. Προσέρχονται στο Κυλικείο για να εξυπηρετηθούν με τάξη και σεβασμό στην προτεραιότητα. Η προσέλευση μαθητών στο κυλικείο επιτρέπεται μόνο κατά τα διαλείμματα και όχι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή στο Σχολικό χώρο με άτομο που δεν είναι μέλος της Σχολικής κοινότητας χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Η πιο πάνω ενέργεια θεωρείται παράπτωμα που επισύρει παιδαγωγικά μέτρα.

5. Αποφεύγονται γενικά οι άσκοπες φωνές και ο υπερβολικός θόρυβος, οι απρεπείς χειρονομίες και οποιαδήποτε χυδαιότητα.

6. Το κάπνισμα τόσο στο χώρο του Σχολείου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και θα αντιμετωπίζεται ανάλογα από τη Διεύθυνση σύμφωνα με τη νομοθεσία.

7. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές αναφέρονται στους εφημερεύοντες καθηγητές και στους υπεύθυνους διοικητικούς Βοηθούς Διευθυντές.

 

3.5 Συμπεριφορά στις Εκδρομές

1. Η συμμετοχή των μαθητών στις εκδρομές είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία από εκδρομή συνεπάγεται τόσες απουσίες όσες και τα μαθήματα της ημέρας της εκδρομής και καταχωρούνται στη δράση ΔΔΚ (Δράση, Δημιουργικότητα, Κοινωνική Προσφορά).

2. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο μαθητής πρέπει:

α. Να σέβεται τους άλλους, να φέρεται με ευγένεια και να μην είναι εριστικός.

β. Να αφήνει το χώρο που επισκέπτεται καθαρό.

γ. Να μην απομακρύνεται από τον καθορισμένο χώρο της εκδρομής για οποιοδήποτε λόγο χωρίς άδεια.

δ. Να σέβεται και να προστατεύει την ξένη περιουσία (λεωφορεία, καλλιέργειες, κέντρα αναψυχής κτλ).

 

3. Απαγορεύονται αυστηρά τα ακόλουθα:

α. Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και το κάπνισμα.

β. Η μετάβαση στο χώρο της εκδρομής με άλλο όχημα πλην του σχολικού λεωφορείου.

γ. Η χρήση οποιουδήποτε οχήματος στο χώρο της εκδρομής.

δ. Η κολύμβηση.

ε. Το άναμμα φωτιάς χωρίς την άδεια του υπεύθυνου καθηγητή.

 

4. Κατά τη διακίνηση με λεωφορεία δεν επιτρέπεται:

α. Η λήψη τροφής

β. Η χρήση ραδιοφώνων με τρόπο που να ενοχλεί τους άλλους επιβάτες.

γ. Η απασχόληση του οδηγού

δ. Η απρεπής συμπεριφορά προς τους συμμαθητές τους, τους συνοδούς καθηγητές και τον οδηγό του λεωφορείου.

 

3.6 Συμπεριφορά στις κοινές συγκεντρώσεις και ελεύθερες δραστηριότητες

 

1. Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στις κοινές συγκεντρώσεις και να λαμβάνουν μέρος στις ελεύθερες δραστηριότητες.

2. Οι μαθητές καλούνται σε κοινές συγκεντρώσεις με διακεκομμένο κτύπημα του κουδουνιού (3 φορές). Στη συνέχεια συγκεντρώνονται γρήγορα και συντάσσονται αθόρυβα στις θέσεις που τους έχουν υποδειχθεί και λαμβάνονται επί τόπου παρουσίες από τους υπεύθυνους καθηγητές ή τους διδάσκοντες, σε περίπτωση που η συγκέντρωση γίνεται με διακοπή του μαθήματος.

3. Παρακολουθούν με προσοχή την εκδήλωση ή τις ανακοινώσεις χωρίς θόρυβο ή συνομιλίες μεταξύ τους, εκδηλώνοντας έτσι το σεβασμό τους προς τον ομιλητή και τους συμμαθητές τους.

4. Στις αθλητικές δραστηριότητες οι μαθητές συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και χειροκροτούν οποιαδήποτε θετική ενέργεια των διαγωνιζομένων.

 

4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Τηρουμένων των παρόντων Κανονισμών, ο μαθητής εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα όπως αυτά αναλυτικότερα προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου του.

2. Ο μαθητής αναλαμβάνει προαιρετικά εκτός προγράμματος εργασία μέσα στα πλαίσια των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων (χορωδία, αθλητικά, θέατρο κλπ.).

3. Οι μαθητές συμμετέχουν, (εκτός αν με ειδική ανακοίνωση του Διευθυντή καθορίζεται διαφορετικά), σε κάθε εκδήλωση του σχολείου περιλαμβανομένων των σχολικών εκδρομών και ομαδικών εκκλησιασμών.

4. Μαθητής που τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα (γι’ αυτό ενημερώνονται από το Διευθυντή αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας) παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ή άλλου εντεταλμένου καθηγητή.

5. Μαθητής που απουσίασε για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο, έχει υποχρέωση να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε και να ετοιμάσει την κατ’ οίκον εργασία που δόθηκε στην τάξη του τις ημέρες που ο ίδιος απουσίασε.

 

5. ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Σε περίπτωση που οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι απουσιάζει καθηγητής τους, ο πρόεδρος του τμήματος ή ο επιμελητής, ειδοποιούν τη Διεύθυνση και διαβιβάζουν στην τάξη τους σχετικές οδηγίες. Στη συνέχεια απασχολούνται όλοι σύμφωνα με της οδηγίες της Διεύθυνσης.

 

6. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΣΤΟΛΗ

1. Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη στολή και αποφεύγει κάθε τι το υπερβολικό στην εμφάνισή του. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται καθημερινά στο Σχολείο καθαροί, ευπαρουσίαστοι, και με τη στολή του Σχολείου τους.

2. Να αποφεύγουν κάθε τι το υπερβολικό στην εμφάνισή τους και τα μαλλιά τους να είναι κομμένα σε λογικό και καλαίσθητο μέγεθος.

3. Η εγκεκριμένη στολή της Σχολής είναι:

 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Καλοκαιρινή στολή

Καλοκαιρινή στολή

Παντελόνι γκρίζο

Υποκάμισο άσπρο ή φανέλα κοντομάνικη άσπρη ή μπλε ή μαύρη, με στρογγυλή λαιμόκοψη, να καλύπτει πλήρως τη μέση, (μονόχρωμη χωρίς διακριτικά, επιγραφές ή σήματα).

Φούστα μπλε μακριά ( μέχρι το γόνατο)

Υποκάμισο άσπρο ή φανέλα κοντομάνικη, άσπρη ή μπλε ή μαύρη, με στρογγυλή λαιμόκοψη, να καλύπτει πλήρως τη μέση, (μονόχρωμη χωρίς διακριτικά, επιγραφές ή σήματα).

 

Χειμερινή στολή

Χειμερινή στολή

Παντελόνι γκρίζο

Υποκάμισο άσπρο ή φανέλα μακρομάνικη άσπρη ή μπλε ή μαύρη, με στρογγυλή λαιμόκοψη, να καλύπτει πλήρως τη μέση, (μονόχρωμη χωρίς διακριτικά, επιγραφές ή σήματα).

Πουλόβερ μπλε V καρέ και/ή μπουφάν μπλε ή μαύρο (μονόχρωμα χωρίς διακριτικά, επιγραφές ή σήματα).

Παπούτσια μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (μαύρα, γκρίζα, άσπρα).

Χωρίς σκούφο ή καπέλο στην τάξη.

Φούστα μπλε μακριά ( μέχρι το γόνατο)

Υποκάμισο άσπρο ή φανέλα μακρομάνικη, άσπρη ή μπλε ή μαύρη, με στρογγυλή λαιμόκοψη, να καλύπτει πλήρως τη μέση, (μονόχρωμη χωρίς διακριτικά, επιγραφές ή σήματα).

Παντελόνι Γκρίζο (Νοέμβριος – Φεβρουάριος)

Πουλόβερ μπλε V καρέ και/ή μπουφάν μπλε ή μαύρο (μονόχρωμα χωρίς διακριτικά, επιγραφές ή σήματα).

Κάλτσες άσπρες κοντές. Παπούτσια μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά (μαύρα, γκρίζα, άσπρα).

Χωρίς σκούφο ή καπέλο στην τάξη.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο χωρίς υπερβολές, οι οποίες, κατά γενική ομολογία, δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Ως υπερβολές θεωρούνται για τους μαθητές τα βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα, το εμφανές αξύριστο πρόσωπο, τα σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές αλυσίδες και άλλα παρόμοια.

 

Για τις μαθήτριες θεωρείται υπερβολή η ιδιόρρυθμη κόμμωση ( βαμμένα μαλλιά ή εξεζητημένες ανταύγειες), το μακιγιαρισμένο πρόσωπο και το χαμηλόμεσο παντελόνι. Οι μαθήτριες μπορούν να φέρουν δακτυλίδια ή βραχιόλια (σε λελογισμένο αριθμό, τα παραδοσιακά σκουλαρίκια, και φουλάρια που να ταιριάζουν με τις αποχρώσεις της στολής.

Γενικά τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες θα πρέπει να αποφεύγουν το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και την ευπρεπή εμφάνιση, όπως πιο πάνω έχει καθοριστεί.

Σημειώνεται επίσης ότι τόσο για τους μαθητές όσο και για τις μαθήτριες επιτρέπεται κατά τους χειμερινούς μήνες να φορούν σκούφο (όχι όμως μέσα στην τάξη) και κασκόλ που να ταιριάζει με τη στολή.

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΠ 7.19.22.ημερ. 7/9/2007 οι μαθητές/τριες μπορούν να φορούν παντελόνι τζιν, σε σκούρο μπλε ύφασμα (demin) χωρίς οποιεσδήποτε επιγραφές ή διαφημιστικά μηνύματα. Δεν επιτρέπονται τα ξεθωριασμένα, ξεβαμμένα και σκισμένα, τα υπερβολικά στενά ή χαμηλόμεσα παντελόνια ή φούστες (τζιν ή γκρίζου χρώματος).

Οι μαθήτριες μπορούν, εάν επιθυμούν, να φορούν επίσης φούστα τζιν, μέχρι το γόνατο.

 

Ε π ί σ η μ η σ τ ολ ή :

Για τους μαθητές : Γκρίζο παντελόνι και άσπρο υποκάμισο με μπλε γραβάτα και μαύρα παπούτσια.

Για τις μαθήτριες: Μπλε φούστα, άσπρο υποκάμισο, μπλε γραβάτα και μαύρα παπούτσια.

4. Για τη Γυμναστική

Μπλε παντελονάκι, άσπρη φανέλα, μπλε φόρμα, αθλητικά παπούτσια.

5. Στα εργαστήρια οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ειδική μπλούζα εργαστηρίων και να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Κοσμήματα όπως δακτυλίδια, καδένες, σκουλαρίκια κ.λ.π. δεν επιτρέπονται. Προτρέπονται οι γονείς να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια. Στις μαθήτριες δεν επιτρέπεται το βάψιμο στα νύχια ή στο πρόσωπο και οι εξεζητημένες κομμώσεις και βάψιμο μαλλιών.

 

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Κ.Δ.Π. 311/2005. Απόσπασμα)
 
7.1. Μη πλήρης φοίτηση μαθητών//μαθητριών

Παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος:

 

1. Μαθητές που σημείωσαν από 42 μέχρι 50 αδικαιολόγητες απουσίες των δυο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.

2. Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών από 152 μέχρι 160 από τις οποίες τουλάχιστον 110 είναι δικαιολογημένες των τριών αριθμών συμπεριλαμβανομένων.

3. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε εξέταση το Σεπτέμβριο μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών όχι μεγαλύτερο των 275 από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δε ξεπερνούν τις 50 των δυο αριθμών συμπεριλαμβανομένων, με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής καθορίζονται από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή

4. Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά το μάθημα, παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.

 

7.2 Με επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, παραμένουν στάσιμοι:

 

1. Μαθητές που σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 51 του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου.

2. Μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 161 του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλονται εκτός αν η περίπτωση καλύπτεται από την πρόνοια της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού:

"Νοείται ότι μαθητής που δεν απολύεται λόγω μη πλήρους φοίτησης υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά".

3. Οι απουσίες λογίζονται μια για κάθε διδακτική περίοδο.

 

7. 3. Απουσίες Γ΄ Τριμήνου.

 

6(14) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος κανονισμού, μαθητής παραπέμπεται για εξέταση το Σεπτέμβριο, αν κατά το τελευταίο τρίμηνο έχει σημειώσει από 14 μέχρι και 17 αδικαιολόγητες απουσίες, των δυο αριθμών συμπεριλαμβανόμενων, ή σύνολο απουσιών, δικαιολογημένων ή και αδικαιολόγητων, 51μέχρι 54 αντίστοιχα, των δυο αριθμών συμπεριλαμβανόμενων, από τις οποίες τουλάχιστον οι 37 είναι δικαιολογημένες. Παραμένει δε στάσιμος αν κατά το τρίτο τρίμηνο έχει σημειώσει περισσότερες από 17 αδικαιολόγητες απουσίες ή περισσότερες από 54 δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες, των δυο αριθμών συμπεριλαμβανόμενων.

 

7.4 Για τους μαθητές της Γ’ τάξης Επαγγελματικής Κατεύθυνσης ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με μη πλήρη φοίτηση:

1. Οι αριθμοί των απουσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού μειώνονται ανάλογα (σύμφωνα με το χρόνο φοίτησής τους στο σχολείο)

2. Μαθητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών πρακτικής εξάσκησης στη βιομηχανία, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο, υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες που υπολείπονται μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου για να δικαιούται να απολυθεί.

Μαθητής του Κλάδου Ξενοδοχειακών, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει την πρακτική κατάρτιση στη βιομηχανία, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο, υποχρεούται να τη συμπληρώσει για να δικαιούται να απολυθεί.

 

7. 5 Δράση Δημιουργικότητα Κοινωνική (Προσφορά Δ.Δ.Κ).

Η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες της δράσης ’’Δράση, Δημιουργικότητα, Κοινωνική Προσφορά (ΔΔΚ) είναι υποχρεωτική, για αυτό σε περίπτωση απουσίας του μαθητή από τις δραστηριότητες της δράσης ΔΔΚ καταχωρούνται απουσίες στο αρχείο του σχολείου, όπως και για τα άλλα μαθήματα, δηλαδή μια απουσία για κάθε διδακτική περίοδο. Μαθητής ο οποίος έχει συνολικά στη δράση ΔΔΚ 24 απουσίες του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου, ή περισσότερες απουσίες από το πρόγραμμα, δεν προάγεται/απολύεται τον Ιούνιο αλλά παραπέμπεται το Σεπτέμβριο, εκτός αν πριν την έναρξη των εξετάσεων του Ιουνίου διεκπεραιώσει κατά ικανοποιητικό τρόπο εργασίες που του αναθέτει το σχολείο, μέσω του υπεύθυνου της δράσης ΔΔΚ, μέσω καθορισμένων μελετών, κοινωνικής προσφοράς ή άλλων παρόμοιων εργασιών.

14.3 Μαθητής, που τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, αφού ενημερωθούν από το Διευθυντή αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας του, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και απασχολείται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς κάθε σχολείου και υπό την επίβλεψη προσωπικού που ορίζεται κατά περίπτωση από το Διευθυντή.

 

7. 6. Απουσίες

14.4. Μαθητής που απουσίασε και για μια έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την επάνοδό του στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 5 ημέρες να φέρει βεβαίωση του γονέα ή κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού για το λόγο της απουσίας τους εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2 συνεχών ημερών και που συνολικά ξεπερνούν τις 12 ημέρες σ' όλο το χρόνο. O Καθηγητικός Σύλλογος δε δεσμεύεται από τις βεβαιώσεις όταν έχει σχηματίσει δική του γνώμη για την αναλήθεια του προβαλλόμενου λόγου ασθένειας ή δε θεωρεί δικαιολογημένους άλλους λόγους για απουσία.

Oι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.

Μαθητής που απουσιάζει για χρονικό διάστημα περισσότερο από δυο ημέρες οφείλει, κατά την τρίτη ημέρα της απουσίας του, να ειδοποιήσει οπωσδήποτε γι' αυτό το σχολείο του.

 

8. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ( ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ/ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ) – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Τριμήνου

1. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι μαθητές πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα στο Σχολείο. Σε περίπτωση που υπάρχει, κατά την κρίση του Διευθυντή, σοβαρή δικαιολογία για καθυστέρηση, είναι δυνατό να επιτραπεί στο μαθητή να παρακαθήσει στις εξετάσεις, αν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά. Μέσα στα πρώτα αυτά τριάντα λεπτά δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή από την αίθουσα των εξετάσεων.

2. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους μαθητές να έχουν στην κατοχή τους αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Κάθε είδος δόλου στις εξετάσεις (αντιγραφή, αλληλοβοήθεια, κ.ά.) συνεπάγεται, ύστερα από απόφαση του καθηγητικού συλλόγου, μείωση της διαγωγής του μαθητή και βαθμολογία του γραπτού με μονάδα. Ανάλογα μέτρα ισχύουν και στην περίπτωση των διαγωνισμάτων.

3. Μαθητής ο οποίος δεν έχει εμφάνιση που να συνάδει με τους Κανονισμούς της Σχολής δε γίνεται δεκτός στις εξετάσεις.

4. Για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ισχύουν οι εκάστοτε σχετικοί κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πιστεύουμε ότι τα διάφορα προβλήματα λύονται όταν ακολουθείται η ορθή διαδικασία. Οι μαθητές δεν πρέπει να αντιδικούν με άλλους μαθητές ή με τους καθηγητές. Όταν υπάρχουν προβλήματα ή παράπονα οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται ανάλογα με την περίπτωση στους πιο κάτω:

 

Τον Καθηγητή τους

Τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματός τους

Τον Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Το Βοηθό Διευθυντή του Κλάδου/Ειδικότητας

Το Διευθυντή της Σχολής.

 

10. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

17. (1) Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση του μαθητή και στην ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης και της αυτοπειθαρχίας του, καθώς και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.

(2) Παιδαγωγικά μέτρα και όργανα λήψης τους:

1. Παιδαγωγικός διάλογος: -Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Β. Διευθυντής Α΄, Διευθυντής.

2. Παρατήρηση:- Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Β. Διευθυντής Α΄, Διευθυντής.

3. Επίπληξη: -Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Β. Διευθυντής Α΄, Διευθυντής.

4. Κοινή γραπτή συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας- με την οποία ο μαθητής δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει το παράπτωμα και ότι θα τηρεί εφεξής τους κανονισμούς. Τη συμφωνία προσυπογράφει και ο διδάσκων καθηγητής. - Διδάσκων καθηγητής.

5. Επίπληξη με γραπτή τεκμηριωμένη ενημέρωση του γονιού - Διδάσκων καθηγητής.

6. Αποβολή από την τάξη και παραπομπή στη Διεύθυνση - Διδάσκων καθηγητής.

7. Αποζημίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου - Βοηθός Διευθυντής, Β. Διευθυντής Α΄, Διευθυντής.

8. Εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας που θα στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας. Η εκτέλεση κοινωφελούς εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων - Διευθυντής, Καθηγητικός Σύλλογος.

9. Αποβολή ως 2 μέρες - Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής, Β. Διευθυντής Α΄.

10. Γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς για αλλαγή τμήματος -Παιδαγωγική Ομάδα.

11. Αλλαγή τμήματος (γίνεται μόνο μια φορά) - Καθηγητικός Σύλλογος.

12. Αποβολή 1 - 4 μέρες- Διευθυντής.

13. Αποβολή 1 - 6 μέρες- Πειθαρχικό συμβούλιο.

14. Αποβολή 1 - 8 μέρες- Καθηγητικός Σύλλογος.

15. Αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο - Καθηγητικός Σύλλογος.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ